Informacja dot. przygotowania do utrzymania zimowego dróg w sezonie 2012/2013
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

akcjazima

Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012r. poz.391 tekst jednolity) właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i rolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 t.j. ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w latach poprzednich w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w imieniu Gminy wykonuje obowiązki dotyczące utrzymania zimowego dróg publicznych i.dróg wewnętrznych gminnych oraz innych ciągów komunikacyjnych np. na terenach zielonych. Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym Miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów. ZDiZ sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej i tam można uzyskać informacje na ten temat pod nr tel.:


58 76 12 083, 58 76 12 073, 58 76 12 074 (chodniki),
58 76 12 071, 58 76 12 072 (jezdnie).

Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania miasta trwa od listopada do połowy kwietnia. Oznacza to, że firmy, z.którymi Gmina zawarła umowy, gwarantują w tym czasie pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ww. okres.


Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i.utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (telefony jw. od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530).

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I), do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 436 km.

Do usuwania skutków zimy Wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III kat. prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych pojazdów pługo - piaskarek). Pozostałe ulice nie włączone do stałego utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na zgłoszenie służb miejskich i mieszkańców, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

Rejon/część miasta

Ulice objęte utrzymaniem

Wykonawca

 

 

 

Rejon I (południowy) obejmujący Śródmieście, Działki Leśne i pozostałe dzielnice w kierunku do granicy miasta z Sopotem i Chwaszczynem:

 

Część AI:

drogi kategorii I i II w całym rejonie I

Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. i PRSP „Sanipor” Sp. z o.o., reprezentowane przez pierwszą z tych firm

Część AIII:

Al. Jana Pawła II w Gdyni Śródmieściu

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

Część BI:

drogi III kategorii w dzielnicach: Działki Leśne, Kamienna Góra, Śródmieście, Wzgórze św. Maksymiliana

Technika Sanitarna Sp. z o. o.

Część CI:

drogi III kategorii w dzielnicach: Orłowo, Redłowo

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

Część DI:

drogi III kategorii w dzielnicach: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack

PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna

Część EI:

drogi III kategorii w dzielnicach: Chwarzno – Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

Rejon II (północny) obejmujący Grabówek, tereny przyportowe oraz pozostałe dzielnice w kierunku granicy z Rumią i Kosakowem.

 

Część AII:

drogi Is, I i II w całym rejonie II

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

Część BII:

drogi III kat. w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, tereny przyportowe w Śródmieściu

PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

Część CII:

drogi III kat. w dzielnicach: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo

PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna

Część DII:

drogi III kat. w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Chylonia

PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

W celu zapewnienia przejezdności dróg zgodnie z przyjętymi w zawartych umowach standardami zimowego utrzymania Wykonawcy zostali zobowiązani do dysponowania specjalistycznym sprzętem w ilości: 35 pługo - posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 2 pługi klinowe, 14 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, 1 ładowarka samojezdna.
Wszystkie pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Za pomocą sieci internetowej, na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.


Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, wydzielone poza jezdniami drogi rowerowe, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o łącznej powierzchni ok. 600 tys. m2.


Teren miasta podzielony został na sześć rejonów obsługiwanych przez firmy:

Rejon miasta

Obszar (dzielnice) objęte utrzymaniem

Wykonawca

 

 

 

Rejon "A”

Śródmieście, Kamienna Góra, w tym Strefa Płatnego Parkowania

Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD"

Rejon "B”

Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo

JAC-TOM Jacek Pieprzowski

Rejon "C"

Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD"

Rejon "D"

Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino

"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska – Patyna

Rejon "E"

ul. Morska (cała do granicy miasta), Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo

"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska – Patyna

Rejon "F"

Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, ul. J.Wiśniewskiego i tereny przyportowe w Śródmieściu

GARDEN Konserwacja Terenów Zieleni, Lucyna Ferlin


Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej, ciągach komunikacyjnych położonych przy głównych ulicach oraz miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu.
Na potrzeby realizacji usług utrzymania zimowego wykonawcy zabezpieczyli  sprzęt w ilości: 17 ciągników z pługami i 6 samochodów ciężarowych.
Utrzymaniem zimowym objęte są również ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 62,5 tys. m2. Usługa realizowana jest w ramach zawartych umów na utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta.

Układ najważniejszych dróg (kat. Is i I) zimowego utrzymania w Gdyni


az2012

<- Powrót