Regulamin

Profil „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” jest oficjalnym kanałem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w serwisie Facebook.com. Znajdują się tu m.in. informacje dla mieszkańców o prowadzonych działaniach, planowanych zmianach w organizacji ruchu, awariach.

Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na profilu. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady netykiety.

Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, w tym składania skarg, wniosków i reklamacji.

Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym reklamacje i skargi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Postanowienia ogólne Regulaminu:

1. Właścicielem profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com, jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia 81-364, ul. 10 Lutego 24, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, tel.: 58 761 2000, 58 761 2001.

2. Prowadzenie profilu Właściciel powierza Głównemu Specjaliście ds. Kontaktu z Mediami, Gdynia 81-364, ul. 10 Lutego 24, rzecznik@zdiz.gdynia.pl., tel.: 58 761 2030 (zwanym dalej „Prowadzącymi”).

3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.

4. Użytkownikiem profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.

5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

6. Zasady korzystania z profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com

 • nie przeklinaj.
 • nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców. Każda osoba zobowiązana jest do okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom.
 • nie podszywaj się pod innych.
 • nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych.
 • nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie.
 • nie pisz WIELKIMI literami.
 • nie zamieszczaj komentarzy,  które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.
 • zachęcamy do zamieszczania wypowiedzi zgodnych z zasadami ortografii oraz poprawnego stosowania odmian wyrazów i zwrotów grzecznościowych.
 • szanuj prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło.
 • na profilu mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.
 1. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

  8. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.

  9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com jest wyłączona.

  10. Aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników Właściciel nie wymaga od nikogo danych osobowych typu:

a) numer PESEL,
b) numer dowodu osobistego,
c) numer kont osobistych itp.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zamieszczanie danych osobowych, zarówno własnych, jak i osób trzecich, w tym odpowiedzialność za ewentualne wyłudzenia tych danych.

11. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii.  Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 6 Regulaminu.

Naruszenie postanowień Regulaminu:

1. Prowadzący profil „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.

2. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na profilu dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.

3. Prowadzący profil „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:

 1. Użytkownik korzysta z profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;
 2. Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.    

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na https://www.facebook.com/legal/terms.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com i administrator profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni”.

3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w Regulaminie  / polityce prywatności Facebook.com

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla użytkowników profilu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w serwisie Facebook.com:  https://www.zdiz.gdynia.pl/wp-content/uploads/2023/04/Klauzula-informacyjna-facebook.pdf.

Postanowienia końcowe Regulaminu:

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.zdiz.gdynia.pl.

2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go na stronie www.zdiz.gdynia.pl.

3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni” na Facebook.com w dowolnym momencie.

4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.

5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms.