Dział Dróg

W skład działu wchodzą następujące referaty:

 • Referat Zajęć Pasa Drogowego
 • Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej

Referat Zajęć Pasa Drogowego (budynek Domu Rzemiosła, V piętro):

 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanym;
 • oddawanie pasa drogowego dróg publicznych w najem, dzierżawę lub użyczenie zgodnie z art. 22 ust. 2, ust. 2 a i ust. 2 c ustawy o drogach publicznych;
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
 • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;
 • prowadzenie rejestru pojazdów Gdyńskiego Transportu Osób z Niepełnosprawnością uprawnionych do poruszania się buspasami;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie identyfikatorów na wjazd do stref ograniczonego ruchu;
 • wprowadzanie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu i wyznaczanie objazdów – w nagłym przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych;
 • prowadzenie prac Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 • opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • współpraca z komórką ZDiZ ds. ubezpieczeń w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg.

Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia, dla których zarządcą z mocy ustawy jest Prezydent Miasta, w tym sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących tych dróg,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy,
 • ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych,
 • wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych.

Referat Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej:

 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • realizacja projektów nowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
 • weryfikacja zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych.

Kierownik Działu Dróg: Bogusław Moniuszko
tel. 58 761 2020, pok. 317