Dział Dróg

W skład działu wchodzą następujące referaty:

 • Referat Zajęć Pasa Drogowego
 • Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Oznakowania

Referat Zajęć Pasa Drogowego (budynek Domu Rzemiosła, V piętro):

 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanych;
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
 • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 • opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • współpraca z komórką ZDiZ ds. ubezpieczeń w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg.

Referat Oznakowania:

 • zatwierdzanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu lub ograniczanie ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia oraz wyznaczenie objazdów;
 • wydawanie zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
 • uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywanie pod względem organizacji ruchu zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz realizacja projektów nowej organizacji ruchu w tym zakresie;
 • sporządzanie planów tymczasowej organizacji ruchu;
 • nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
 • współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących tymczasowej organizacji ruchu;
 • prowadzenie prac Komisji ds. Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia, dla których zarządcą z mocy ustawy jest Prezydent Miasta, w tym sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących tych dróg,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy,
 • ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych,
 • wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych.

Kierownik Działu Dróg: Bogusław Moniuszko
tel. 58 761 2020, pok. 317

Close Menu