Dział Inżynierii Transportu

W skład Działu Inżynierii Transportu wchodzą następujące komórki:

 • Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu
 • Referat Organizacji Ruchu
 • Stanowisko ds. Oświetlenia

Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu:

 • Nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem nowych technologii w zarządzaniu transportem oraz nadzór nad sygnalizacjami świetlnymi, w tym:

a) wdrażanie i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania transportem TRISTAR,
b) przygotowywanie procedur, strategii, kalibracja i rozwój systemu TRISTAR,
c) opiniowanie rozwiązań geometrycznych dróg w zakresie związanym z wprowadzaniem bądź funkcjonowaniem systemu TRISTAR i sygnalizacji świetlnej,
d) opiniowanie lokalizacji urządzeń i infrastruktury związanych z systemem TRISTAR,
e) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz tablic i znaków zmiennej treści,
f) analizowanie istniejącej organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz tablic i znaków zmiennej treści pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności funkcjonowania,
g) analizowanie i opiniowanie zasadności wprowadzania nowej sygnalizacji świetlnej,
h) podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian w działaniu sygnalizacji świetlnej i znaków zmiennej treści,
i)  prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem projektów sygnalizacji świetlnej oraz ich odbiorem,
j)  prowadzenie ewidencji projektów sygnalizacji świetlnej,
k) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i remontami sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych oraz urządzeń systemu TRISTAR
l)  współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawach dotyczących funkcjonowania oraz wdrażania urządzeń sygnalizacji świetlnej i systemu TRISTAR,
m) współdziałanie z Zarządem Komunikacji Miejskiej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gminami ościennymi i innymi zainteresowanymi instytucjami w zakresie integracji systemów zarządzania ruchem,
n) uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania i wykonawstwa robót w zakresie inteligentnych systemów transportu i sygnalizacji świetlnej,
o) uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących inteligentnych systemów transportu. 

 • Opiniowanie, zlecanie lub opracowywanie analiz transportowych, prognoz ruchu, modeli ruchu, koncepcji nowych elementów podstawowego układu drogowego lub ich modernizacji, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, studiów wykonalności, badań ruchu, opracowań z zakresu analiz i prognoz obsługi transportowej będących m.in. podstawą do zawierania umów drogowych przygotowywanych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych;
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg;
 • Współpraca z Samodzielnym Referatem Płatnego Parkowania w sprawach związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem systemu płatnych miejsc parkingowych.

Referat Organizacji Ruchu

 • rozpatrywanie, opiniowanie i zatwierdzanie wniosków i projektów docelowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • analizowanie istniejącej organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności, podejmowanie decyzji o zmianach w oznakowaniu dróg;
 • opiniowanie projektów układów komunikacyjnych oraz innych projektów i przedsięwzięć mających wpływ na zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • opracowywanie i wdrażanie w ramach bieżącej działalności środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i współdziałanie z innymi jednostkami w tym zakresie;
 • przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji;
 • prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
 • współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących organizacji ruchu;
 • współpraca z Radami Dzielnic, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • pozyskiwanie i analiza danych o zdarzeniach drogowych;
 • sporządzanie planów docelowej organizacji ruchu;
 • nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych;
 • zlecanie analiz bezpieczeństwa oraz realizacja wniosków i zaleceń z nich wynikających;
 • udział w przygotowywaniu opinii dotyczących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • koordynowanie i udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Stanowisko ds. Oświetlenia

 • utrzymanie (w tym konserwacja i naprawy) oświetlenia ulic, skwerów, parków i placów;
 • utrzymanie iluminacji pomników, podświetlanych tablic wjazdowych do miasta;
 • montaż i eksploatacja ulicznych iluminacji świątecznych;
 • eksploatacja i konserwacja wind osobowych obsługujących drogowe obiekty inżynierskie (tunele, kładki);
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną infomatów (w szczególności zasilanie energetyczne);
 • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne.

Kierownik: dr inż. Jacek Oskarbski
tel. 58 762 26 07

Close Menu