Dział Uzgodnień

Dział Uzgodnień realizuje zadania takie jak:

 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie właściwości ZDiZ, w tym projektów nowych układów komunikacyjnych, zjazdów publicznych i indywidualnych, sieci infrastruktury (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych), z wyłączeniem projektów organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej;
 • wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami;
 • uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych;
 • zgłaszanie wniosków i uwag, wydawanie uwarunkowań i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg we współpracy z Działem Inżynierii Transportu i Działem Dróg;
 • zgłaszanie wniosków i uwag oraz opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki komunalnej we współpracy z Działem Gospodarki Komunalnej;
 • prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją dróg publicznych;
 • opiniowanie wniosków o dzierżawę, kupno i sprzedaż oraz opiniowanie projektów podziałów nieruchomości – działek położonych na terenie Gminy Gdynia w zakresie właściwości ZDiZ;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania i wykonawstwa robót w zakresie inwestycji drogowych;
 • wydawanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
 • wydawanie warunków dotyczących regulacji rzek i potoków;
 • koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych, sporządzanie w tym zakresie umów drogowych.


Kierownik: Barbara Kowalska
tel. 58 761 2059
fax 58 662 2841

Close Menu