Informacja dot. przygotowania do utrzymania zimowego dróg w sezonie 2018/2019

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w imieniu Gminy wykonuje obowiązki dotyczące utrzymania zimowego dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni, chodników, dróg rowerowych) oraz innych ciągów komunikacyjnych np. na terenach zielonych. Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów.

W okresie sezonu zimowego firmy, z którymi Gmina zawarła umowy, gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na jezdniach, pieszych ciągach komunikacyjnych i drogach rowerowych.
Zgłoszenia o nieprawidłowościach w prowadzeniu akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do:
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
(tel.  58 76 12 080) lub
Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na pięć kategorii utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska i o dużym znaczeniu komunikacyjnym oraz z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej (kat. Is, I, II). Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III i IV kat. utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 460 km.
W załączeniu (Rys. 1) przedstawiono mapkę z zaznaczonym układem najważniejszych dróg zimowego utrzymania.

Do usuwania skutków zimy Wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III i IV kat. prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu, dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych pojazdów – pługo-piaskarek). Pozostałe ulice, niewłączone do stałego utrzymania zimowego, będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.
W celu ochrony terenów zieleni wzdłuż niektórych ulic m. in.: Władysława IV, Wielkopolska, Plac Kaszubski, montowane są specjalne osłony chroniące cenną roślinność przyuliczną przed szkodliwym wpływem środków chemicznych. Ponadto na części ulic, o małym znaczeniu komunikacyjnym (jezdnie kat. IV), jako podstawowe działania przyjęto jedynie odśnieżanie jezdni i w razie konieczności posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piaskowo-solna zamiast samej soli). Dotyczy to m.in. jezdni Al. Jana Pawła II, ul. Przebendowskich, ul. Kasztanowej, ul. Miodowej, Balladyny i niektórych ulic w pozostałych dzielnicach miasta.

Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

Rejon/część miasta

obszar objęty utrzymaniem

firma odpowiedzialna za utrzymanie zimowe jezdni dróg
Część AI/1: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach: Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana i częściowo w dzielnicach: Redłowo, Orłowo. Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

 

Część AI/2: drogi głównego układu komunikacyjnego (kat. I i II) w dzielnicach: Chwarzno – Wiczlino, Dąbrowa, Działki Leśne, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja i częściowo w dzielnicach:Orłowo, Redłowo.
Część AII/1: drogi głównego układu komunikacyjnego (kat. I i II) częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczynki, Grabówek. Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
Część AII/2: drogi głównego układu komunikacyjnego (kat. Is, I i II) w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze, tereny przyportowe w Śródmieściu i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczynki, Grabówek. P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

 

sektor 1: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście. P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

 

sektor 2: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Pustki Cisowskie – Demptowo, Działki Leśne i częściowo w dzielnicach:Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze Św. Maksymiliana. REMONDIS Sp. z o.o.,Podwykonawca:

P.T.H.U. JAGAN

Jacek Kalinowski

 

sektor 3: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Kamienna Góra, Redłowo i częściowo w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo. Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. J.

 

sektor 4: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Mały Kack, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja i częściowo w dzielnicach:Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo, Technika Sanitarna Sp. z o.o.

Podwykonawca:

PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

 

sektor 5: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Chwarzno – Wiczlino „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

 

sektor 6: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa Technika Sanitarna Sp. z o.o.

Podwykonawca:

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.J.

 

W ramach przygotowań do Akcji Zima Wykonawcy zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania, w ilości: 35 pługo-posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 3 pługi klinowe, 23 ciągniki z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, 1 ładowarkę samojezdną.
Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS i kamery video do monitorowania pracy sprzętu i jakości usług. Za pomocą sieci internetowej, na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.

Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o łącznej powierzchni ok. 720 tys. m2 (w tym drogi rowerowe, kontrapasy, o długości ok. 60 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 63 tys. m2).

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

Rejon miasta

Obszar (dzielnice) objęte utrzymaniem

firma odpowiedzialna za utrzymanie zimowe ciągów pieszych i dróg rowerowych

Rejon „I”

Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II (w tym Strefa Płatnego Parkowania)

JAC-TOM Jacek Pieprzowski

Podwykonawca:

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

Rejon „II”

Kamienna Góra (w tym Strefa Płatnego Parkowania)

JAC-TOM Jacek Pieprzowski

Rejon „III”

Wzg. Św. Maksymiliana

Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD”

Rejon „IIIA”

Śródmieście (w tym Strefa Płatnego Parkowania)

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

 

Rejon „IV”

Redłowo, Orłowo

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

Rejon „V”

Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.,

Rejon „VI”

Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino

Rejon „VII”

Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo

Garden-Art. Paweł Dettlaff

Rejon „VIII”

Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, tereny przyportowe w Śródmieściu

Green Poland Krzysztof Polakowski

Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz miejscach postojowych i dojściach do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi, w kolejności uzależnionej od ich znaczenia komunikacyjnego.
Na potrzeby realizacji usług utrzymania zimowego wykonawcy zabezpieczyli sprzęt w ilości: 27 ciągników z pługami i 9 samochodów ciężarowych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przypomina, że zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 j.t.) oraz Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Nr X/182/15 z dnia 24 czerwca 2015r. z późn. zmianami), właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność.
Uprzątnięcie chodnika ze śniegu lub lodu powinno nastąpić z co najmniej 2/3 jego szerokości. W przypadku, gdy przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia, chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.), na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (np. nierówności, śliskość).

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu