Jak załatwić urzędową sprawę w czasie pandemii?

Obsługa online// fot. pixabay.com

Podobnie jak pracownicy Urzędu Miasta Gdyni, tak i pracownicy gdyńskiego ZDiZ pracują w specjalnym trybie. Do budynku przy ulicy 10 lutego 24 oraz ulicy Białostockiej 3 wpuszczani są jedynie posiadacze identyfikatorów, a pracownicy referatów pełnią swoje obowiązki rotacyjnie z domu. Staramy się jednak dopasować do tej trudnej sytuacji . Dlatego też umożliwiamy realizację części spraw poprzez kanały komunikacyjne, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu.

Poniżej lista spraw, które można zgłaszać nam w formie telefonicznej, e-mailowej, pocztowej lub za pomocą profilu zaufanego. Informujemy też, że z powodu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, rozpatrzenie niektórych sprawy może ulec wydłużeniu.

Dział Inżynierii Transportu

Bieżące warunki ruchu i awarie sygnalizacji można zgłaszać: 58 762 26 00 lub mailowo: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Sprawy dot. urządzeń sterowania ruchem drogowym oraz systemu TRISTAR: 58 762 26 00 lub mailowo: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Referat Windykacji

Istnieje możliwość wydłużenia terminu (nawet do 2-3 miesięcy) składania zarzutów lub reklamacji w referacie windykacji. Wprawdzie termin na złożenie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 7 dni od dnia doręczenia tytułu wykonawczego, to jeżeli zobowiązany nie dochował terminu z przyczyn obiektywnych, a odwołanie jest zasadne, to sprawę należy załatwić w innym trybie przewidzianym przez ustawę bez szkody dla zobowiązanego.

Mailowo można składać wnioski o udzielenie informacji publicznej lub w innych sprawach, niedotyczących konkretnego postępowania windykacyjnego.

Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich

Termin rozpatrzenia podania o zaświadczenie „o dostępie do drogi publicznej” może wydłużyć się do 10 dni. Wszystkie zaświadczenia będą wysyłane tradycyjną pocztą lub dodatkowo e- mailem, jeśli zostanie podany.

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich

Na bieżąco będą realizowane wnioski, zgłoszenia mieszkańców z zakresu stanu technicznego dróg tj. zgłoszenia o usterkach, nieprawidłowościach związanych ze stanem technicznym dróg. Nie będą realizowane pisma wymagające wizji wielobranżowych w terenie.

Referat Organizacji Ruchu

Wnioski dot. zmiany organizacji ruchu oraz projekty organizacji ruchu w wersji pdf. należy wysyłać mailowo na: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Termin odpowiedzi na sprawy dot. zarządzania ruchem trwa obecnie ok. 1 miesiąca. Termin ten może ulec wydłużeniu.

Referat Oznakowania

Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń oznakowania prosimy przekazywać drogą mailową na: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, telefoniczną: 58 761 20 45 lub przez aplikację Asystent Mieszkańca.

Projekty czasowej organizacji ruchu, wnioski i dokumentację związaną z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz z organizowaniem na drogach publicznych uroczystości religijnych należy przesyłać pocztą na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 81- 364 Gdynia. Dla przyśpieszenia sprawy elektroniczną wersję dokumentacji można dodatkowo przesłać na adres: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Czwartkowe posiedzenia Komisji ds. Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego zostają zawieszone do odwołania.

Wnioski (obowiązujący wzór do pobrania ze strony zdiz.gdynia.pl) kierowane na Komisję będą rozpatrywane drogą mailową. Wytyczne w sprawie wniosków nadal wydawane będą w czwartki.

Wnioski, które mają być rozpatrzone w danym tygodniu, należy przesłać do czwartku do godziny 10.00 na adres: t.waszkielis@zdiz.gdynia.pl lub a.lesinski@zdiz.gdynia.pl z kopią do wiadomości na adres sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Wnioski przesłane po wyznaczonym terminie rozpatrywane będą w następnym tygodniu.

Referat Zajęć Pasa Drogowego

Wnioski dot. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego załatwianych decyzją administracyjną  należy wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną opatrzone podpisem zaufanym. Pozostałe sprawy można kierować pocztą tradycyjną lub mailem.

W przypadku szczegółowych pytań zaleca się kontakt telefoniczny:

  • 58 764 40 41– zajęcia pasa drogowego,
  • 58 764 40 40 – zwolnienia pasa, zgody na wjazd i odbiory,
  • 58 764 40 26 – zajęcia pasa drogowego – ogródki gastronomiczne, handel, reklamy, uzgodnienia przejazdów ponadnormatywnych.

KPA w art. 189f daje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Składanie wniosków o odszkodowania może odbywać się mailowo na adres: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Wnioski złożone elektronicznie są niezwłocznie przesyłane przez sekretariat na adres e-mail ubezpieczyciela, a tam wdrożona jest stosowna procedura likwidacji szkody.
Nie ma możliwości zmian terminów dot. odszkodowań, gdyż wynikają one wprost z przepisów prawa, ale przy likwidacji szkód, nie obowiązują żadne kary za np. nieterminowe złożenie wniosku o odszkodowanie.

Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl lub drogą telefoniczną 58 761 20 00 przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:
– utrzymania czystości jezdni dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości, zamiatanie itp.)
– usuwania z nawierzchni jezdni odpadów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego np. zanieczyszczeń powstałych w wyniku kolizji drogowych, rozsypania przewożonych przez użytkowników dróg ładunków, a w szczególności: żwiru, piasku, cementu, tłucznia itp.

Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta

Usługi w zakresie utrzymania czystości terenu miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej można zgłaszać telefonicznie (bezpośrednio do sekretariatu ZDiZ 58 761 20 00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

Zgłoszenia mieszkańców dot.:

– zagrożenia  bezpieczeństwa użytkowników dróg (np. powalone drzewa)  – termin  realizacji – niezwłocznie
– miejsc zanieczyszczonych odpadami – wydłużony termin realizacji – ok.  4 tyg.
– usunięcia padłej zwierzyny z terenów  gminnych – termin realizacji – niezwłocznie,
– wnioski  w sprawach  porządkowych związanych z utrzymaniem  terenów  gminnych –  wydłużony termin rozpatrzenia wniosku  – ok. 4 tyg.

Strefa Płatnego Parkowania

Mieszkańcy mogą zrealizować on-line:
– zakup przez sklep internetowy abonamentu typu O, przedłużenie abonamentu typu M i N
– reklamacje i odwołania w formie elektronicznej na adres: spp@zdiz.gdynia.pl.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu