Pytania i odpowiedzi

Opłaty za postój pojazdów samochodowych pobierane są na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu.

Opłaty są pobierane:

 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym opłaty w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia pobierane są do godziny 14:00, zaś w dniach: 1 i 6 stycznia, niedzielę i poniedziałek Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudnia opłat się nie pobiera.
 • na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, przy czym opłaty w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia przypadające w dni robocze pobierane są do godziny 14:00.

Na wszystkich ulicach wjazdowych do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania znajdują się znaki drogowe „strefa płatnego parkowania lub śródmiejska strefa płatnego parkowania” (D-44), informujące kierowcę, iż wjeżdża w obszar, w należy wnieść opłatę za postój pojazdu. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdów są wyznaczone przede wszystkim znakiem pionowym „parking” D-18.

Postój można opłacić:

 • w parkomacie: monetami o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr; kartą płatniczą lub płatnością BLIK,
 • za pomocą aplikacji mobilnych: SkyCash, Mobilet, FlowbirdApp

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny pojazdu!

Motocykliści są również zobowiązani do ponoszenia opłat na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania.

W takim przypadku nie ma odstępstw czy zwolnień z opłaty. Opłatę należy uiścić w następnym działającym parkomacie lub poprzez aplikację mobilną oraz powiadomić infolinię 801 889 890.

W przypadku, gdy kaseta przyjmująca bilon jest pełna, parkomat blokuje wlot monet, co należy zgłosić pod nr tel. 801 889 890, aby technicy mogli jak najszybciej usunąć problem. Opłatę należy uiścić w innym, sprawnym urządzeniu.

Urządzenia nie przyjmują również zabrudzonych lub zużytych monet. Należy wówczas spróbować oczyścić monetę bądź dokonać płatności inną. W przypadku niepowodzenia, postój należy opłacić inną dostępną formą płatności.

Niektóre urządzenia posiadają jedynie możliwość dokonania opłaty za pomocą karty płatniczej lub płatnością BLIK. W przypadku posiadania jedynie gotówki opłatę należy uiścić w innym pobliskim urządzeniu, które przyjmuje tę formą opłaty.    

Abonament jest dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty i uprawniającym do parkowania pojazdu o numerze rejestracyjnym dla którego abonament jest wykupiony. Parkowanie samochodem zastępczym nie spełnia tego wymogu. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może zgłosić w BOK zmianę w dotychczasowym abonamencie i uzyskać możliwość parkowania nowego pojazdu na okres ważności dotychczasowego abonamentu.

Karta Parkingowa wydana osobie niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego parkowania jedynie na miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29. W przypadku gdy brak jest wolnego dedykowanego miejsca postojowego kierowca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za postój.

Abonament typu N może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do przewozu osoby niepełnosprawnej.

 

Abonament mieszkańca typu „M” wydawany jest wyłącznie mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania lub Strefy Płatnego Parkowania.

Kurierzy i dostawcy nie są zwolnieni z obowiązku wniesienia opłaty za postój.

W ramach opłaconego czasu postoju kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju, z zastrzeżeniem:

 • uiszczenie opłaty za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pozwala na zmianę miejsca postoju pojazdu zarówno w obrębie tej strefy, jak i w obrębie Strefy Płatnego Parkowania,
 • uiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania pozwala na zmianę miejsca postoju pojazdu tylko w granicach tej strefy.

Opłata dodatkowa powstaje z mocy prawa gdy kontroler lub pojazd skanujący zarejestrują brak opłaty postojowej.

Zarejestrowanie przez kontrolera lub pojazd skanujący przekroczenia czasu obowiązywania biletu parkingowego powoduje konieczność wniesienia opłaty dodatkowej

Wprowadzenie opłaty dotyczącej strefy płatnego parkowania innego miasta powoduje, że nie ma możliwości uznania, iż opłatę tę dokonano za pojazd parkujący w Gdyni. To oznacza konieczność wniesienia opłaty dodatkowej.

Postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania z opłatą wniesioną dla Strefy Płatnego Parkowania oznacza konieczność wniesienia opłaty dodatkowej.

W ramach opłaconego czasu postoju kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju, z zastrzeżeniem:

 • uiszczenie opłaty za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pozwala na zmianę miejsca postoju pojazdu zarówno w obrębie tej strefy, jak i w obrębie Strefy Płatnego Parkowania,
 • uiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania pozwala na zmianę miejsca postoju pojazdu tylko w granicach tej strefy.

Ważność abonamentu rozpoczyna się w momencie jego zakupu. Jeśli opłatę dodatkową zarejestrowano wcześniej, oznacza to konieczność wniesienia opłaty dodatkowej.

W przypadku zakupu kilku biletów, opłata za postój powinna mieć ciągłość. W innym wypadku będzie to równoznaczne z brakiem opłaty za parkowanie.

Od 03.01.2023 r. w mieście Gdynia zawiadomienia w formie papierowej nie są wystawiane. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nie przewidują wymogu wystawiania zawiadomień.

Na stronie zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl:

Należność wskazana w Upomnieniu składa się z opłaty dodatkowej i kosztów upomnienia.

Wysokość opłaty dodatkowej wskazana jest w uchwale nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty dodatkowej. Opłata dodatkowa wynosi: 150,00 zł.

Wysokość kosztów upomnienia jest wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Wysokość kosztów upomnienia wynosi: 16,00 zł

Wniosek o stwierdzenie nieistnienia obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej można złożyć wyłącznie w formie pisemnej:

 1. Jeżeli sprawa dotyczy opłaty dodatkowej:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Tadeusza Wendy 15 w Gdyni
 • e-mailem na adres: spp@zdiz.gdynia.pl
 • poprzez Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publiczne – ePUAP
 • pocztą tradycyjną (list)
 1. Jeżeli sprawa dotyczy upomnienia z tytułu nieopłacenia opłaty dodatkowej:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Tadeusza Wendy 15 w Gdyni
 • poprzez Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publiczne – ePUAP
 • pocztą tradycyjną (list)

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy a także nr rej. pojazdu i/lub numer zawiadomienia o nieopłaconym postoju. Odwołanie składane drogą elektroniczną, powinno zawierać zgodę na odpowiedź w formie e-mailowej.

Odpowiedź na wniosek zostanie przekazany wnioskodawcy zostanie udzielona pisemnie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, brak uregulowania opłaty dodatkowej będzie skutkował przekazaniem sprawy do postępowania egzekucyjnego.

Opłat można dokonywać:

 • gotówką lub kartą bankową w kasie przy ul. Tadeusza Wendy 15 w Gdyni, w poniedziałki w godz. 09:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 07:30-15:00,
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, widniejący na upomnieniu,
 • poprzez stronę internetową zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl/.

Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym opłaty powinny zostać uiszczone.

Pojazd z zainstalowanym systemem e-kontroli wykonuje podwójny przejazd. Po stwierdzeniu postoju bez przemieszczenia, dwukrotnie w ustalonym interwale czasowym, weryfikuje wniesienie opłaty postojowej na zeskanowany numer rejestracyjny. Opłata dodatkowa zostaje zarejestrowana jeżeli pojazd nie posiada opłaty podczas drugiego przejazdu.

Granice strefy ograniczonego postoju określa znak B-39. Znak umieszcza się tam, gdzie obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi w tym celu. Wyjątki od tej reguły są każdorazowo dookreślane w dolnej części znaku.

Jeśli strefę ograniczonego postoju określa znak B-39 z dopiskiem „Nie dotyczy mieszkańców posiadających abonamenty”, mając abonament parkingowy możemy parkować na zasadach ogólnych, a nie tylko na miejscach wyznaczonych. Należy jednak pamiętać o konieczności stosowania się do innych przepisów w zakresie postoju, m.in. prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu wykroczeń. Osoby nie posiadające abonamentu mogą parkować pojazd tylko w wyznaczonych miejscach.

Jeśli strefę ograniczonego postoju określa znak B-39 bez żadnych dopisków – obowiązuje zakaz postoju wszelkich pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi.

Podstawą prawną funkcjonowania strefy jest Uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012 r.  (z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1440 (z późn. zm.)

Korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz do przestrzegania wymogów wynikających z ww. przepisów. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami prawnymi, opłaty parkingowe i opłaty dodatkowe pobierane są przez Prezydenta Miasta Gdyni, za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Uchwała Nr VIII/127/15

Uchwała Nr XXXIV/953/17

Uchwała Nr XIX/602/20

Uchwała Nr XXIII/747/20

Uchwała Nr XXXVIII/1219/22

Klauzula RODO