Pytania i odpowiedzi

Podstawą prawną funkcjonowania strefy jest Uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012 r.  (z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1440 (z późn. zm.)

Korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz do przestrzegania wymogów wynikających z ww. przepisów. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami prawnymi, opłaty parkingowe i opłaty dodatkowe pobierane są przez Prezydenta Miasta Gdyni, za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Uchwała Nr VIII/127/15

Uchwała Nr XXXIV/953/17

Uchwała Nr XIX/602/20

Uchwała Nr XXIII/747/20

Uchwała Nr XXXVIII/1219/22

Klauzula RODO

Na wszystkich ulicach wjazdowych do SPP znajdują się znaki drogowe D-44, informujące  kierowcę, iż wjeżdża w obszar, w którym jest zobligowany przepisami prawa do uiszczenia opłaty za postój pojazdu. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsce dla postoju pojazdu wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D-18 oraz znakami poziomymi P-18 (stanowisko postojowe), P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta”, P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

Postój można opłacić:

 • w parkomacie bilonem, kartą płatniczą lub BLIK-iem.
 • za pomocą aplikacji mobilnych: SkyCash, Mobilet, FlowbirdApp
 • bezpośrednio w Kasie w Biurze Obsługi Klienta SPP przy ul. T. Wendy 15 (płatność gotówką lub kartą płatniczą)

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny pojazdu!

Zerową stawkę opłaty za parkowanie ustalono dla osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, kierujących pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. niebieska koperta).

Zwolnieni z opłat są również użytkownicy drogi wskazani w §6 Uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r.  (z późn. zm.).

W takim wypadku wystawiane jest zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej. Brak uregulowania opłaty dodatkowej będzie skutkowało wszczęciem postępowania upominawczego, a następnie egzekucyjnego.

Zawiadomienie o opłacie dodatkowej to zobowiązanie do uiszczenia kwoty 150 zł za nieopłacony postój w SPP .

Osoba zobowiązana do wniesienia opłaty dodatkowej, może skutecznie uwolnić się od tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt wniesienia opłaty za postój.

Reklamację można złożyć wyłącznie w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta SPPprzy ul. T. Wendy 15 w Gdyni
 • e-mailem na adres: spp@zdiz.gdynia.pl
 • listem pocztowym

Złożenie reklamacji/odwołania nie wstrzymuje biegu terminu na wniesienie obniżonej opłaty dodatkowej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia kolejnego odwołania, zawierającego nowe dane do sprawy.

Jeśli użytkownik opłacił zawiadomienie i złożył wniosek reklamacyjny, w przypadku anulacji,  kwota opłaty dodatkowej zostanie zwrócona w sposób wskazany we wniosku.

Zawiadomienie o opłacie dodatkowej może być anulowane jedynie w uzasadnionych przypadkach np. jeśli kierowca wykaże, że działał niezwłocznie i uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie wymagać, aby wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłaty za postój. Dotyczy to w szczególności konieczności zakupu biletu w innym parkomacie, oddalonym od uszkodzonego urządzenia.

Zwłoka w opłaceniu czasu postoju spowodowana brakiem monet, nie może być podstawą do anulowania zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Gdyńskie parkomaty umożliwiają również płatność kartą bankową oraz BLIK-iem.

 

Zawiadomienie o opłacie dodatkowej może być anulowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, jeśli kierowca wykaże, że działał niezwłocznie i uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie wymagać, aby wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłaty za postój. Dotyczy to w szczególności konieczności zakupu biletu w innym, oddalonym od uszkodzonego, parkomacie.

Zwłoka w opłaceniu czasu postoju spowodowana brakiem drobnych, nie może być podstawą do anulowania zawiadomienia o opłacie dodatkowej, ponieważ nasze parkomaty umożliwiają również płatność kartą bankową lub BLIK-iem.

W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej i otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji, należność jest zwracana w sposób wskazany we wniosku reklamacyjnym.

Wniosek reklamacyjny składa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, jego dokładny adres i nr rej. pojazdu, sygnaturę sprawy (w przypadku kolejnych pism w sprawie). W zależności od rodzaju sprawy, należy dołączyć bilet i zawiadomienie (oryginał/kopię/skan/zdjęcie). Odwołanie składane drogą elektroniczną, powinno zawierać zgodę na odpowiedź w formie e-mailowej.

O decyzji dotyczącej reklamacji, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

W przypadku, gdy opłata dodatkowa została uregulowana, a reklamacja uznana, należy podać niezbędne dane (imię i nazwisko, adres) i wybrać formę zwrotu (w kasie lub na nr konta).

W przypadku braku podstaw do uznania reklamacji, brak uregulowania opłaty dodatkowej będzie skutkował przekazaniem sprawy do postępowania windykacyjnego.

Abonament typu N może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do przewozu osoby niepełnosprawnej.

Motocykliści są również zobowiązani do ponoszenia opłat na terenie strefy.

W gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania zostało wyznaczonych około 4850 miejsc postojowych.

W przypadku, gdy kaseta przyjmująca bilon jest pełna, parkomat blokuje wlot monet, co należy zgłosić pod nr tel. 56 663 76 31, aby technicy mogli jak najszybciej usunąć problem. Opłatę należy uiścić w innym, sprawnym urządzeniu.

Istnieje też inna możliwość, urządzenie nie przyjmuje zabrudzonej lub zużytej monety. Należy wówczas spróbować oczyścić monetę, bądź dokonać płatności inną. W przypadku niepowodzenia, postój należy opłacić inną dostępną formą płatności.

W takim przypadku nie ma odstępstw czy zwolnień z opłaty. Opłatę należy uiścić w następnym działającym parkomacie lub poprzez aplikację mobilną oraz powiadomić infolinię 56 663 76 31.

Abonament mieszkańca typu „M” wydawany jest  wyłącznie mieszkańcom strefy zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w SPP.

Nie, muszą wnieść minimalną opłatę za postój w wysokości 2 zł, która uprawnia do max. 22-minutowego postoju.

Granice strefy ograniczonego postoju określa znak B-39. Znak umieszcza się tam, gdzie obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi w tym celu. Wyjątki od tej reguły są każdorazowo dookreślane w dolnej części znaku.

Jeśli strefę ograniczonego postoju określa znak B-39 z dopiskiem „Nie dotyczy mieszkańców posiadających abonamenty”, mając abonament parkingowy możemy parkować na zasadach ogólnych, a nie tylko na miejscach wyznaczonych. Należy jednak pamiętać o konieczności stosowania się do innych przepisów w zakresie postoju, m.in. prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu wykroczeń. Osoby nie posiadające abonamentu mogą parkować pojazd tylko w wyznaczonych miejscach.

Jeśli strefę ograniczonego postoju określa znak B-39 bez żadnych dopisków – obowiązuje zakaz postoju wszelkich pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi.

W przypadku gdy kontroler SPP stwierdza, że:

 • samochód był zaparkowany poza granicami wyznaczonymi abonamentem,
 • numer tablicy rejestracyjnej pojazdu nie odpowiadał numerowi tablic wskazanych w abonamencie,
 • abonament był nieczytelny lub stracił ważność.

Dokumenty elektroniczne można dostarczyć w następujących formatach:

 • doc, .docx, .rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/2007, 2010
 • xls, .xlsx dla MS Excel 95/97/2000/2007,2010
 • odt dokument OpenOffice.org 2.x
 • txt dokument tekstowy,
 • gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • rar pliki skompresowane w formacie RAR.

W sprawach dotyczących Strefy Płatnego Parkowania dokumenty można przesyłać na adres spp@zdiz.gdynia.pl.
Wielkość załącznika nie może przekroczyć 10 Mb.

W przypadku zakupu kilku biletów, opłata za postój powinna mieć ciągłość. W innym wypadku będzie to równoznaczne z brakiem opłaty za parkowanie.

W ramach opłaconego czasu parkowania, kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach strefy.

Wniesienie opłaty w droższej strefie (Śródmiejskiej) upoważnia do postoju w tańszej strefie.

Bieg przedawnienia obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej wynosi 5 lat, licząc od końca roku.

Opłat można dokonywać osobiście (gotówką bądź kartą bankową) w kasie, w Biurze Obsługi Klienta SPP, przy ul.T.Wendy 15.

Wpłat można również dokonać przelewem. Od 02.01.2018 r., do każdej opłaty dodatkowej przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego, widniejący na zawiadomieniu pozostawionym przez kontrolera za wycieraczką pojazdu. W przypadku braku ww. zawiadomienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi SPP, pod numerem telefonu 58 764 40 21, 58 764 40 22, w celu uzyskania numeru rachunku bankowego, przypisanego do przedmiotowego zobowiązania.

Wpłaty na zawiadomienia wystawione przed 02.01.2018r. należy regulować na numer i adres rachunku bankowego: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia PKO Bank Polski SA 74 1440 1084 0000 0000 1036 6917. W tytule przelewu należy podać nr rej. samochodu, nr zawiadomienia bądź upomnienia.

Zawiadomienie można także opłacić w parkomacie.

Osoby posiadające samochód elektryczny zarejestrowany w Gdyni, mogą się zgłosić po naklejkę identyfikacyjną do Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Gdyni.

Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do postoju ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę mogą uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście.

1. Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do postoju ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę mogą uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście;

2. Aby uzyskać Identyfikator Mieszkańca Gdyni należy złożyć własnoręcznie podpisany wniosek;

2. Przy wnioskowaniu o nadanie identyfikatora mieszkaniec musi okazać lub załączyć dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu, tj. dowód rejestracyjny pojazdu oraz w razie użytkowania pojazdu z tytułu umowy: umowę leasingu, umowę najmu, umowę dzierżawy lub umowę użyczenia pojazdu;

3. Należy udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni okazując:

 • pierwszą stronę PIT-u za rok poprzedni wraz z potwierdzeniem jego złożenia (UPO lub pocztowym potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem złożenia w US)
 • lub formularz ZAP-3 (złożony w roku wnioskowania o identyfikator)
 • lub Zaświadczenie z US potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej (wystawione w roku wnioskowania o identyfikator)
 • Emeryci oraz renciści mogą okazać otrzymany z ZUS-u PIT-40A/11A bez potwierdzenia

4. Zameldowanie weryfikują pracownicy ZDiZ na podstawie adresu wskazanego we wniosku;

5. Identyfikator jest nadawany na 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż okres meldunku, umowy dot. użytkowania pojazdu;

6. Wniosek o nadanie identyfikatora można złożyć poprzez sklep internetowy https://gdynia.e-abonamenty.pl/ lub w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15;

7. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Identyfikator nadawany jest bezpłatnie;

Wszystkie szczegóły oraz wniosek do pobrania znajdziemy w zakładce „PARKOWANIE” -> „IDENTYFIKATOR MIESZKAŃCA (NIEDZIELNY)”.

Identyfikator Mieszkańca Gdyni jest nadawany w formie cyfrowej. Nie ma potrzeby umieszczania go za szybą pojazdu, ponieważ będzie on widoczny dla kontrolera w systemie.

W przypadku złożenia wniosku internetowo, czas oczekiwania na nadanie identyfikatora może wynieść kilka dni. W Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania sprawę załatwimy od razu (jeśli spełniamy wszystkie warunki i posiadamy niezbędne dokumenty).