Modelowanie ruchu na obszarze miasta
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

Nowoczesne zarządzanie miastem, a w szczególności prowadzenie prac planistycznych i podejmowanie decyzji strategicznych w zakresie rozwoju systemu transportowego wymaga stosowania nowoczesnych i rozbudowanych narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest symulacyjny model transportowy, odzwierciedlający zachowania transportowe mieszkańców miasta związane z codziennymi podróżami. Model ten pozwala na ocenę funkcjonowania systemu transportowego w mieście, jak również na analizy i prognozy natężeń ruchu drogowego czy wielkości potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym, a tym samym pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie systemem transportowym. Ponadto model może być wykorzystywany w celach operacyjnych, np. do zaplanowania obsługi transportowej podczas imprez masowych czy robót drogowych.


Spośród metod modelowania ruchu w miastach najpopularniejszym podejściem jest czterostopniowe modelowanie ruchu. Wyróżnia się w nim następujące etapy:

1) generacja podróży, w której określa się matematycznie ilość ruchu generowanego lub absorbowanego przez poszczególne rejony transportowe miasta;

2) rozkład przestrzenny podróży, w którym buduje się więźby ruchu, pokazujące skąd i dokąd podróżują mieszkańcy i osoby podróżujące po mieście;

3) podział zadań przewozowych, który pokazuje jakimi środkami transportu podróżują mieszkańcy;

4) rozkład ruchu na sieć, który na podstawie zastosowanych algorytmów mówi o tym, którędy będą podróżować ludzie na trasie pomiędzy źródłem a celem podróży, z uwzględnieniem strategii zarządzania i sterowania ruchem.


Do budowy modeli ruchu w miastach stosuje się obecnie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do celów planistycznych i operacyjnych.


W Polsce modelem transportowym (jako oficjalnym, udostępnianym narzędziem) dysponuje kilka miast. W Gdyni planowane jest opracowanie rozszerzonego 3-poziomowego symulacyjnego modelu systemów transportu (MST) w ramach projektu unijnego DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility), realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS.

Model transportowy dla Gdyni zostanie opracowany przez Politechnikę Gdańską – jednego z partnerów konsorcjum projektu DYN@MO. Model ten powstanie w oparciu o badania ruchu, które zostaną przeprowadzone w Gdyni i pozwolą na uzyskanie szczegółowych informacji na temat zachowań, preferencji i potrzeb transportowych mieszkańców Gdyni. Będzie on obejmował 3 poziomy:

Model makroskopowy, który będzie narzędziem pomocnym m.in. podczas tworzenia i rozwijania gdyńskiego SUTP (Sustainable Urban Transport Plan – Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego), również realizowanego w ramach CIVITAS DYN@MO, a także dostarczy dane do modelu mezoskopowego.

Model mezoskopowy, który wykorzystywany będzie np. do analiz scenariuszy zmian w organizacji ruchu oraz do szacowania efektywności tych scenariuszy. Model mezoskopowy wraz z makroskopowym dadzą podstawę do opracowania modelu mikroskopowego.

Model mikroskopowy, który pozwoli na weryfikację, a także demonstrację wyników modelowania.

Opracowany model będzie stanowił podstawowe, jednolite i uniwersalne narzędzie wykorzystywane podczas zarządzania ruchem i planowania transportu w Gdyni. W zakresie zarządzania mobilnością będzie on służył m.in. do pozyskiwania informacji niezbędnych do uzupełnienia i aktualizacji gdyńskiego SUMP (Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który zostanie opracowany w ramach inicjatywy DYN@MO, czy też analizy i oceny efektów proponowanych w SUMP działań na zarządzanie mobilnością.


CIV_PLUS_II_GDYNIA_logo_full_rgbCIVITAS DYN@MO – projekt unijny dofinansowany z 7 Programu Ramowego w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Akwizgran (Niemcy) – lider projektu, Gdynia, Koprivnica (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania). W skład lokalnego  konsorcjum w Gdyni wchodzą: Miasto Gdynia, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.


<- Powrót