Głównym celem działania jest zapobieganie powstawaniu barier w zakresie dostępności i wpływanie na ich likwidację oraz wdrażanie rozwiązań projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznych w Gdyni przyjaznych wszystkim użytkownikom o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym, zgodnie z wymaganiami projektowania uniwersalnego. 
Do najważniejszych zadań realizowanych przy współpracy z zewnętrznym ekspertem ds. dostępności i projektowania uniwersalnego dr inż. arch. Markiem Wysockim, pracownikiem naukowym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, autorem Standardów Dostępności dla miasta Gdyni, należą:
•    opiniowanie dokumentacji projektowych pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej oraz w obiektach kubaturowych na terenie miasta Gdyni,
•    ocenianie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z obowiązującymi w Gdyni Standardami Dostępności,
•    ustalanie szczególnych wytycznych dla formułowania warunków technicznych budowy dróg i infrastruktury – na wniosek Działu Uzgodnień ZDiZ,
•    ocena dostępności obiektów, ulic i placów, placów publicznych, parkingów, terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych, a także rozwiązań przejść pieszych w układach komunikacyjnych budowy dróg, ulic, ścieżek/dróg rowerowych oraz naziemnych elementów infrastruktury w obrębie pasa drogowego i innych miejsc ogólnodostępnych,
•    zalecanie do stosowania autorskich rozwiązań w zakresie dostępności w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układach komunikacyjnych,
•    identyfikowanie barier przestrzennych w mieście oraz inicjowanie ich likwidacji, a także wprowadzanie rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
• konsultacje dotyczące projektowania obiektów użyteczności publicznej (tj. administracji publicznej, oświaty i nauki, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, handlowych i usługowych, służby zdrowia, zamieszkania zbiorowego itd.) w sposób dostępny dla wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Konsultacje udzielane są dla inwestorów publicznych (samorządowych, państwowych) oraz prywatnych inwestujących na terenie miasta Gdyni.

Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni – dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG

Samodzielne Stanowisko ds. Dostępnośc
tel. 58 761 20 16, pok. 401A

Close Menu