• prowadzenie merytoryczne spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów ubezpieczeniowych w ZDiZ (w tym umów dot. odpowiedzialności cywilnej ZDiZ i ubezpieczenia majątkowego mienia ZDiZ)
• koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem roszczeń i likwidacją szkód z tytułu ww. umów.