• budowa i utrzymanie placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych w zarządzie ZDiZ;
  • budowa i utrzymanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym tablic z nazwami ulic, placów i skwerów;
  • eksploatacja szaletów publicznych;
  • utrzymanie studni publicznych i poidełek;
  • utrzymanie i bieżąca konserwacja mola w Orłowie;
  • bieżące utrzymanie i remonty pomników;
  • bieżące utrzymanie i remonty masztów flagowych oraz flagowanie miasta;
  • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne

Kierownik Referatu: Halina Golenia
tel.  58 761 20 76,  pokój 403