• utrzymanie terenów zielonych i drzewostanu;
  • utrzymanie czystości na administrowanym terenie miasta: w tym utrzymanie zimowe i letnie jezdni, dróg rowerowych, chodników i innych ciągów pieszych, oczyszczanie ręczne, eksploatacja koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, usuwanie padłych zwierząt;
  • współpraca z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta oraz Biurem Ogrodnika Miasta w zakresie polityki miasta dotyczącej ochrony i kształtowania zieleni miejskiej (zezwolenia na wycinkę, planowanie nasadzeń, zadrzewianie miasta, kontrola nasadzeń rekompensujących na terenach będących w utrzymaniu ZDiZ);
  • inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie estetyzacji miasta;
  • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne.

Kierownik Referatu: Aleksandra Kończewicz
Tel. 58 761 20 70,  pokój  424

Close Menu