• utrzymanie (w tym konserwacja i naprawy) oświetlenia ulic, skwerów, parków i placów;
  • utrzymanie iluminacji pomników, podświetlanych tablic wjazdowych do miasta;
  • montaż i eksploatacja ulicznych iluminacji świątecznych;
  • eksploatacja i konserwacja wind osobowych obsługujących drogowe obiekty inżynierskie (tunele, kładki);
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną infomatów (w szczególności zasilanie energetyczne);
  • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne.