miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD
ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
siedziba w Domu Rzemiosła
Tel.725 269 686 (czynny w godz. 7:00-15:00)
782 342 140 (czynny po godz. 15:00 oraz w weekendy)

Sekretariat w godz. 7:30-16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

wymagane dokumenty Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego – opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje – zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych (jezdni, chodników, dróg rowerowych, schodów i kładek, tuneli itd), skwerów oraz innych terenów gminnych, w tym eksploatacja koszy ulicznych (nie dotyczy zgłoszeń w zakresie utrzymania zimowego)
– zgłoszenia mieszkańców w sprawach pilnych,  wymagających niezwłocznej interwencji, poza godzinami urzędowania ZDiZ , należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny 986)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zmianami).

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>