miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Tel. 58 761 20 00 w godzinach:  7:30-16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty – Opis sytuacyjny (w przypadku zgłoszenia pisemnego)
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje – Zgłoszenia mieszkańców dotyczące oznakowania miasta tablicami z nazwami ulic, placów i skwerów oraz innymi elementami Systemu Identyfikacji Miejskiej (tablice kierunkowe dla pieszych wskazujące najważniejsze obiekty w Śródmieściu, tablice tematyczne z mapą i informacjami o ważniejszych obiektach, tablice naścienne i wolnostojące z informacjami o wskazanych obiektach), w tym zgłoszenia dewastacji, potrzeb związanych z oznakowaniem oraz innych uwag w ww. zakresie.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>