miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni, Zespół ds. Ubezpieczeń
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty Wniosek o odszkodowanie (zgłoszenie szkody) zawierający co najmniej informacje jak we wzorach druków poniżej, w szczególności zawierający precyzyjne oznaczenie miejsca i przyczyny powstania szkody
sposób załatwienia sprawy Pobranie i wypełnienie przez poszkodowaną/nego wniosku o odszkodowanie dostępnego na stronie internetowej ZDiZ wGdyni, pod linkiem https://www.zdiz.gdynia.pl/do-pobrania/

Przekazanie wniosku wraz z załącznikami (np. zdjęcia, mapki, dokumenty pojazdu etc.) do ZDiZ w Gdyni:

a) drogą elektroniczną, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

b) osobiście, do wrzutni dokumentów znajdującej się przy wejściu do budynku PLO przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni

c) drogą pocztową, list

ZDiZ przesyła dokumentację szkodową do Ubezpieczyciela, który przeprowadza proces likwidacji szkody, zakończony wydaniem decyzji odszkodowawczej, o której informuje poszkodowaną/nego i ZDiZ w Gdyni.
Po przekazaniu wniosku – zgłoszenia szkody, wszelkich informacji w sprawach prowadzonego postępowania likwidacji szkody oraz decyzji dot. odszkodowania, udziela Ubezpieczyciel – PZU S.A.
Kontakt do Ubezpieczyciela (prosimy o przygotowanie numeru szkody, wskazanego w piśmie przesłanym przez Ubezpieczyciela):
1. korespondencyjny: PZU S.A. ul.Postępu 18a 02-676 Warszawa, lub na adres e-mail: kontakt@pzu.pl
2. telefoniczny: 801 102 102 lub 22 566 55 55

opłaty – Bez opłat
czas załatwienia sprawy Ubezpieczyciel powinien przeprowadzić proces likwidacji szkody w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia (art.817 Kodeksu cywilnego)
inne informacje Likwidację szkody przeprowadza ubezpieczyciel OC Zarządu Dróg i Zieleni
tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – do Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wydającego decyzję odszkodowawczą.
podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1844 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459)
druki Wniosek o odszkodowanie – szkoda osobowa
Wniosek o odszkodowanie – szkoda w pojeździe
Wniosek o odszkodowanie – inna szkoda

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>