miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielne Stanowisko ds. Ubezpieczeń
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 401a
Tel. 58 761 20 15
e-mail: ehu@zdiz.gdynia.pl
Przyjmowanie wniosków w sekretariacie w godz. 7:30 – 16:00.
Informacje merytoryczne: po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę w ZDiZ.
Adres do korespondencji:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty Wniosek o odszkodowanie (zgłoszenie szkody) zawierający co najmniej informacje jak we wzorach druków poniżej, w szczególności zawierający precyzyjne oznaczenie miejsca powstania szkody
sposób załatwienia sprawy Dostarczenie wypełnionego ww. wniosku osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, skąd przekazywany jest do Ubezpieczyciela OC ZDiZ – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., celem wszczęcia procedury likwidacji zgłoszonej szkody.
Po złożeniu wniosku – zgłoszenia szkody, wszelkich informacji w sprawach prowadzonego postępowania likwidacji szkody oraz decyzji dot. odszkodowania, udziela Ubezpieczyciel – PZU S.A.
Kontakt do Ubezpieczyciela (prosimy o przygotowanie numeru szkody, wskazanego w piśmie przesłanym przez Ubezpieczyciela):
1. korespondencyjny: PZU S.A. ul.Postępu 18a 02-676 Warszawa, lub na adres e-mail: kontakt@pzu.pl
2. telefoniczny: 801 102 102 lub 22 566 55 55
opłaty – Bez opłat
czas załatwienia sprawy Ubezpieczyciel powinien przeprowadzić proces likwidacji szkody w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia (art.817 Kodeksu cywilnego)
inne informacje Likwidację szkody przeprowadza ubezpieczyciel OC Zarządu Dróg i Zieleni
tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – do Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wydającego decyzję odszkodowawczą.
podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1844 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459)
druki Wniosek o odszkodowanie – szkoda osobowa
Wniosek o odszkodowanie – szkoda w pojeździe
Wniosek o odszkodowanie – inna szkoda

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>