miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokoje: 415, 414, 413
Tel. 58 761 20 28, 58 761 20 27 w godzinach:  7:30-15:30
Sekretariat w godz. 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty – W przypadku awarii: opis sytuacji, dokumentacja fotograficzna.
– W przypadku nielegalnego podłączenia: opis sytuacji.
sposób załatwienia sprawy – Wizja w terenie.
– Zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach lub sposobie załatwienia sprawy.
opłaty -brak
czas załatwienia sprawy – Bez zbędnej zwłoki.
– W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.
– W sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA).
inne informacje – Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, nielegalnych podłączeń do sieci, zgłoszenia interwencyjne dotyczące awarii (zwieńczenia studni, wpusty uliczne) ww. sieci w pasach dróg znajdujących się w zarządzie Miasta Gdyni prosimy kierować drogą telefoniczną na podane wyżej numery telefonów lub drogą elektroniczną poprzez Formularz kontaktowy do sekretariatu ZDiZ
– W sprawach pilnych dotyczących awarii miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgłoszenia poza ww. godzinami pracy ZDiZ można kierować do Straży Miejskiej tel. bezpłatny całodobowy 986 lub 58 660 22 03
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065),
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999, nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2068 z późniejszymi  zmianami),
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1396 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1454 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.  2018, poz. 2268 z późniejszymi zmianami).

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>