miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Tel. 58 761 20 00 w godzinach:  7:30-16:00
e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty – Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego – opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje – Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności zieleni przyulicznej, parków, skwerów zieleńców.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmianami)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>