miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD
ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia – Dom Rzemiosła
Tel. 725 269 686  w godzinach: 7:30 – 15:30  (tylko w sezonie zimowym, tj. od 01.XI do 30.IV)
Tel. 986 poza godzinami urzędowania ZDiZ (dyżurny Straży Miejskiej w CPR)
Sekretariat w godz. 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego – opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zmianami).

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>