miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Dział Dróg – Referat Oznakowania
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 310-311
Tel. 58-761-2045, 58-761-2043
w godzinach:  7:30-15:30Sekretariat w godz.: 7:30-16:00
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty – wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (najpóźniej 30 dni przed datą imprezy lub uroczystości) zawierający:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu  oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela

– szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

– wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

– program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości  i granice województw;

– plan zabezpieczenia trasy lub miejsca uwzględniający:

 • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby;
 • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją;
 • rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy oraz miejsce ich rozlokowania;
 • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy;
 • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie;
 • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego;
 • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy;
 • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;

– zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów napraw;

– pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

sposób załatwienia sprawy wydanie decyzji administracyjnej
opłaty – opłata skarbowa 48zł za wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044 z późniejszymi zmianami)

– opłata skarbowa 17zł za złożenie pełnomocnictwa  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044  z późniejszymi zmianami)

– wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:

PKO BP SA  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

lub w kasie ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 (na I piętrze) w godz. 8.00 – 15.00

czas załatwienia sprawy 30 dni
inne informacje konieczne nawiązanie kontaktu roboczego z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni ul. Portowa 15
tryb odwoławczy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni – Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
podstawa prawna ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990  z późniejszymi zmianami) oddział 5 „Wykorzystanie dróg w sposób szczególny”
druki Formularz wniosku o wydanie zezwolenia PDF || DOC

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>

Close Menu