miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Sekretariat w godz.: 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.plSamodzielny Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich, tel. 58 761 20 60
wymagane dokumenty Wniosek o zaświadczenie o faktycznym bezpośrednim dostępie do drogi publicznej winien zawierać (formularz wniosku poniżej w zakładce „druki”):
– imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zaświadczenie,
– interes prawny osoby ubiegającej się, np. w celu uzyskania kredytu,
– lokalizację poprzez podanie numeru działki oraz obręb, a także adres budynku którego dotyczy wniosek.W załączeniu należy dostarczyć kopię potwierdzenia opłaty skarbowej od zaświadczenia.Jeśli wnioskodawca występuje w imieniu innej osoby, należy dostarczyć pełnomocnictwo osoby ubiegającej się wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
sposób załatwienia sprawy Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy najlepiej złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24) albo pocztą. Możliwe jest również złożenie wniosku przez e-puap.
Wydanie zaświadczenia następuje drogą pocztową na adres wskazany we wniosku lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera je osobiście w sekretariacie. Możliwe jest również otrzymanie zaświadczenia przez e-puap, po złożeniu wniosku w ten sposób.
Zarząd Dróg i Zieleni nie wydaje zaświadczeń o prawnym dostępie do drogi publicznej.
opłaty Opłata skarbowa od zaświadczenia w wysokości 17 zł,
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł,
– zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów: PKO Bank Polski S.A.: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki do 7 dni od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
tryb odwoławczy Od zaświadczenia nie przysługuje prawo do odwołania (zgodnie z KPA). W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 7 dni.
podstawa prawna – zgodnie z art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

druki Wniosek o zaświadczenie o faktycznym bezpośrednim dostępie do drogi publicznej PDF

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej PDF

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>