miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Dział Dróg – Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Pokój: 419
(58) 761-20-60
w godzinach:  7:30-15:30Sekretariat w godz.: 7:30-16:00
fax 58 662-28-41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty Wniosek o zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej winien zawierać (formularz wniosku poniżej w zakładce „druki”):
– imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zaświadczenie,
– interes prawny osoby ubiegającej się, np. w celu uzyskania kredytu,
– lokalizację poprzez podanie numeru działki oraz obręb, a także adres budynku którego dotyczy wniosek.W załączeniu należy dostarczyć kopię potwierdzenia opłaty skarbowej od zaświadczenia.Jeśli wnioskodawca występuje w imieniu innej osoby, należy dostarczyć pełnomocnictwo osoby ubiegającej się wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
sposób załatwienia sprawy Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy najlepiej złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24, pok. 406) albo pocztą.

Wydanie zaświadczenia następuje drogą pocztową na adres wskazany we wniosku lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera je osobiście w sekretariacie.

opłaty Opłata skarbowa od zaświadczenia w wysokości 17 zł,
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł,
– zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044  z późn. zm.).

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:
PKO Bank Polski S.A.: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub w kasie ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 (na I piętrze) w godz. 8.00 – 15.00

czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki do 7 dni od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
tryb odwoławczy Od zaświadczenia nie przysługuje prawo do odwołania (zgodnie z KPA)
podstawa prawna – zgodnie z art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.)
– ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044, 1293,1592, 1669,1716 z poźn. zm.)
– ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019r. poz. 51 z późn. zm.)
druki Wniosek o zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej PDF || DOC

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>

Close Menu