miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Zajęć Pasa Drogowego
siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
Tel. 58 761 20 00
Pn, Wt, Śr, Pt w godz.: 8:00 – 15:30
Czw: dzień wewnętrzny, interesantów nie przyjmujemy
Sekretariat czynny Pn-Pt w godz: 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty Kategoria I, II, V :
–  wypełniony wniosek (wg wzoru w załączeniu),
– dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (jako załącznik do wniosku);
Wnioski powinny zawierać dane zgodnie ze wzorami formularzy (w wierszu DRUKI)
sposób załatwienia sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, II, V należy złożyć osobiście:
– w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
lub
– w sekretariacie ZDiZ (ul. 10 Lutego 24)
albo pocztą na adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Decyzję przesyła się drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
opłaty Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
w kategorii I
– 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
w kategorii II
– 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
– 400 zł  dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
– 1200 zł  dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
– 2000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
w kategorii V
a)      500 zł dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego nacisk na osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)      1.600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
czas załatwienia sprawy kat. I – 7 dni roboczych
kat. II –  3 dni robocze
kat. V –  7 dni roboczych
inne informacje
tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
podstawa prawna Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zmianami)

art. 64 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U. z 2020 roku poz.110 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 21.01. 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. poz. 212)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2021 w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

druki Dostępne w zakładce Do pobrania

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>