miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Dział Dróg – Referat Zajęć Pasa Drogowego
siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
Tel. 58 761 20 00
Pn, Wt, Śr, Pt w godz.: 8:00 – 15:30
Czw: dzień wewnętrzny, interesantów nie przyjmujemy
Sekretariat czynny Pn-Pt w godz: 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty Kategoria I-III :
–  wypełniony wniosek (wg wzoru w załączeniu),
– dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (jako załącznik do wniosku);
Kategoria VII :
–  wypełniony wniosek (wg wzoru w załączeniu),
– dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (przed odbiorem zezwolenia).
Wnioski powinny zawierać dane zgodnie ze wzorami formularzy (w wierszu DRUKI)
sposób załatwienia sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, II, III lub VII należy złożyć osobiście:
– w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła))
lub
– w sekretariacie ZDiZ (ul. 10 Lutego 24)
albo pocztą na adres Zarządu  Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Decyzję przesyła się drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)

opłaty Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
w kategorii I
a) 50zł dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 100zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 200zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
w kategorii II
a)      100 zł;
w kategorii III
a)      200zł dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)      400 zł  dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)      1200 zł  dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)      2000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
w kategorii VII
a)      500zł dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego nacisk na osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)      1.600zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
czas załatwienia sprawy kat. I – 7 dni roboczych
kat. II –  3 dni robocze
kat. III –  3 dni robocze
kat. VII –  7 dni roboczych
inne informacje
tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zmianami)
kategoria I – na podstawie art. 64a
kategoria II – na podstawie art. 64b
kategoria III – na podstawie art. 64c
kategoria VII – na podstawie art. 64d
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629)
druki Dostępne w zakładce Do pobrania

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>

Close Menu