miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Zajęć Pasa Drogowego
z siedzibą przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
Tel. 58  761 20 00
Pn, Wt, Śr, Pt: 8:00 – 15:30
Czw: dzień wewnętrzny, interesantów nie przyjmujemy
Sekretariat czynny Pn – Pt: 7:30 – 16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych prac, które prowadzą do zakłócenia, ograniczenia lub zamknięcia pasa drogowego.
Wniosek winien zawierać (wzór wniosku w załączeniu):
–      imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
–      cel zajęcia pasa drogowego,
–      lokalizację,
–      powierzchnię (sprzęt, odkład ziemi ) w rozwinięciu na jezdnię, chodnik, pobocze
–      oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego.2. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa.
Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać:
–      plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
–      plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1 : 1000 zawierający:
–      lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi,
–      program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
–      zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
–      opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym- opis występujących zagrożeń i utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
–      uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,
–      przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
–      nazwisko i podpis projektanta.3. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie ( wzór harmonogramu w załączeniu)4. Dokumentację techniczną (do wglądu) z uzgodnieniami:
–      Zespołu Uzgodnień Dokumentacji – Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
–      oraz zarządcy drogi (Wydział Inwestycji – referat Uzgodnień ) w Gdyni. Uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopia)
sposób załatwienia sprawy Wniosek o zajęcie pasa wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w  :
– siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego (adres j.w.)
lub
– w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
albo pocztą na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 GdyniaW każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24) odbywają się posiedzenia Komisji ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego, na których rozpatrywane są złożone wnioski w obecności wnioskodawcy. Po wydaniu decyzji przesyła się ją drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego (adres jw.)
opłaty Opłaty za zajęcia pasa drogowego:
Prowadzenie robót w pasie drogowym:
– jezdnia z zachowaniem przejezdności
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 6,00 zł/m2/dzień-jezdnia przy całkowitym zamknięciu
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 10,00 zł/m2/dzień-chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka postojowa i parkingowa, ciąg pieszo-jezdny
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 2,00 zł/m2/dzień-pobocza, zieleń, pozostałe elementy pasa drogowego
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 1,00 zł/m2/dzień

-roboty dot. obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,20 zł/m2/dzień

roboty prowadzone  w elementach pasa drogowego wyżej wymienione finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

Prowadzenie robót na powierzchni pasa drogowego dotyczących budynków lub pomników:
roboty zw. z remontem budynków lub wykonywaniem innych prac z wykorzystaniem rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 1,00 zł/m2/dzień

roboty zw. z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą budowlaną lub odpadnięciem części elementu, do czasu rozpoczęcia prac z użyciem rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,30 zł/m2/dzień

roboty zw. ze wznoszeniem lub renowacją pomników
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,06 zł/m2/dzień

ww. roboty finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (rzut poziomy x roczna stawka);
– w pasie drogowym: 40,00 zł/m2 rzutu poziomego
– na obiekcie mostowym: 200,00 zł/m2 rzutu poziomego
– infrastruktura telekomunikacyjna 20 zł/ m2 rzutu poziomego
– instalacje dla stanowisk ładowania samochodów elektrycznych na wszystkich elementach pasa drogowego: 0,01 zł/m2 rzutu poziomego
– urządzenia infrastruktury technicznej  finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności wynosi 0,01 zł/m2 rzutu poziomego

Umieszczenie obiektów budowlanych (rzut poziomy)
handlowo – usługowe , obudowy śmietników, ogrodzenia
• dla dróg krajowych wynosi: 2,00 zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi: 1,00 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi: 1,00 zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi: 1,00 zł/m2/dzień

obudowy śmietników: dla wszystkich kategorii dróg wynosi 0,04 zł/m2/dzień

nadziemne elementy obiektów budowlanych, w tym zadaszenia, balkony, wykusze, schody, nadwieszenia
• dla dróg krajowych wynosi: 0,20 zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi: 0,10 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi: 0,06 zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi: 0,03 zł/m2/dzień

podziemne elementy obiektów budowlanych, kotwy gruntowe lub inne systemy kotwiące
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 2,00 zł/m2/dzień

pomniki, fontanny, podjazdy i inne obiekty służące osobom poruszającym się na wózkach, kapliczki
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

elementy docieplenia budynków
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,02 zł/m2/dzień

obiekty budowlane finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności ww. wynosi: 0,02 zł/m2

Umieszczanie reklam
reklamy
• dla dróg krajowych wynosi: 4,00 zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi: 3,50 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi: 3,00 zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi: 2,50 zł/m2/dzień

reklamy mocowane do budynku (tzw. szyldy), których powierzchnia nie przekracza 1m2, zw. z działalnością prowadzoną w tym budynku
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 1,50 zł/m2

reklamy na panelach zintegrowanych z wiatami przystanków komunikacji zbiorowej
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,05 zł/m2/dzień

reklamy i urządzenia reklamowe finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,10 zł/m2/dzień

tablice propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego pod warunkiem, że treści reklamowe inne niż te dot. bezpieczeństwa zajmują mniej niż 10% powierzchni reklamy
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,25 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,20 zł/m2/dzień

Inne niż wymienione wyżej zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

stoiska i punkty handlowo-usługowe, wystawowe i ekspozycyjne
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 6,00 zł/m2/dzień

stoiska przed lokalami
dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 3,00 zł/m2/dzień

stoiska (stragany) handlowe, sprzedaż z samochodu lub przyczepy w rejonie cmentarzy na czas obchodów Dnia Wszystkich Świętych, tj. w okresie od 26. X dp 4.XI włącznie
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 10,00 zł/m2/dzień

ogródki gastronomiczne
• dla dróg krajowych, wojewódzkich wynosi 0,60 zł/m2/dzień, dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 1,20 zł/m2/dzień

ogródki przydomowe wraz z zagospodarowaniem, w tym z ogrodzeniem
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,03 zł/m2/dzień

ogródki przydomowe bez zagospodarowania
dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

wolnostojące automaty służące do sprzedaży i dystrybucji produktów i usług, bankomaty, wpłatomaty, paczkomaty lub urządzenia chłodnicze
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 10,00 zł/m2/dzień

kontenery, worki na gruz, ziemię lub inne odpady
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 5,00 zł/m2/dzień

odpady gromadzone poza kontenerami, workami lub innymi przeznaczonymi do tego pojemnikami
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 10,00 zł/m2/dzień

plac budowy, obsługa komunikacyjna zaplecza budowy, składowanie materiałów
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 2,00 zł/m2/dzień

miejsca postojowe do ładowania samochodów elektrycznych
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

plan zdjęciowy, zaplecze techniczno-socjalne i miejsca postojowe dla ekipy filmowej
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,50 zł/m2/dzień

zajęcia na wyłączność finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,02 zł/m2/dzień

inne wyżej nie wymienione
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 2,00 zł/m2/dzień

czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia – bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w wysokości: dziesięciokrotnie większych opłat niż określone powyżej.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
– samowolne zajęcie pasa,
– przekroczenie terminu zajęcia,
– zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Przy wydawaniu decyzji Zarząd Dróg i Zieleni współpracuje z :
– Komendą Miejską Policji w Gdyni – Sekcja Ruchu Drogowego
– Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni
– Strażą Miejską w Gdyni
– Wydziałem Dochodów Urzędu Miasta
tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
podstawa prawna – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zmianami),
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zmianami)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1729)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., poz.2181 z późn. zmianami)
– Uchwała Nr XXIII/429/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.10.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 19.11.2019 r., poz.5074)
druki Dostępne w zakładce Do pobrania

 

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>