miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Dział Dróg – Referat Oznakowania
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 310-311
Tel. 58-761-2045, 58-761-2046, 58-761-2043
w godzinach:  7:30-15:30

Sekretariat w godz. 7:30-16:00
fax 58 662-28-41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

wymagane dokumenty

– wniosek i dwie kopie projektu czasowej organizacji ruchu;
– pełnomocnictwo;
– opinia Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni w przypadku projektów dotyczących dróg publicznych o kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych;
– opinie właściwych zarządców ruchu  w przypadku projektów dotyczących skrzyżowań z drogami o innym niż Prezydent Miasta Gdyni organie zarządzającym ruchem lub projektów zakładających prowadzenie objazdu po takich drogach;
– kopia uzgodnienia projektu budowlanego.

sposób załatwienia sprawy – zatwierdzenie lub odrzucenie projektu czasowej organizacji ruchu
opłaty

Opłata skarbowa:
– 17 zł za złożenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044  z późniejszymi zmianami);
– wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów: PKO BP SA  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub w kasie ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 (na I piętrze) w godz. 8.00 – 15.00

czas załatwienia sprawy – do 30 dni od daty złożenia wniosku
tryb odwoławczy – Brak
podstawa prawna

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990 z późniejszymi zmianami);
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018.2068 z późniejszymi zmianami);
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784);
– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z późniejszymi zmianami);
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz.U.2003.220.2181 z załącznikami);
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>

Close Menu