miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Dział Inżynierii Transportu – Referat Organizacji Ruchu
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokoje 313, 321
Tel. 58-761-20-40, 58-761-20-41, 58-761-20-42
w godzinach:  7:30-15:30

Sekretariat w godz.: 7:30-16:00
fax 58 662-28-41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty – wniosek i dwie kopie projektu organizacji ruchu
sposób załatwienia sprawy – wydanie zatwierdzenia lub wniesienie uwag do projektu organizacji ruchu
opłaty Opłata skarbowa:
– zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044 z późn.zm.)
– sposób zapłaty: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:
PKO BP SA  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub w kasie ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 (na I piętrze) w godz. 8.00 – 15.00
czas załatwienia sprawy – do 30 dni od daty złożenia wniosku
tryb odwoławczy – Brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)
– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2015.1313)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz.U.2003.220.2181 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124)
Close Menu