Dział Dróg
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

W skład Działu Dróg wchodzą następujące komórki:

 • Referat Zajęć Pasa Drogowego
 • Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Odwodnienia Dróg
 • Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat OznakowaniaReferat Zajęć Pasa Drogowego (biuro przy ul. Białostockiej 3):

 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanych;
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
 • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 • opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • współpraca z komórka ZDiZ własciwa ds. ubezpieczen w zakresie spraw zwiazanych z ubezpieczeniem dróg.

Referat Odwodnienia Dróg

 • Utrzymanie Eksploatacja, konserwacja i bieżące naprawy miejskiej kanalizacji deszczowej;
 • Przyjmowanie uwag i zgłoszeń dot. nieprawidłowego działania i awarii (niedrożna sieć kanalizacji deszczowej -zalana ulica);
 • Eksploatacja, konserwacja i bieżące naprawy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy rowów odwadniających i innych obiektów służących odwodnieniu dróg i terenów znajdujących się w zarządzie ZDiZ;
 • utrzymanie cieków naturalnych (rzek, potoków) wraz ze zbiornikami retencyjnymi na nich zlokalizowanymi oraz utrzymanie stawów i fontann;
 • Przeglądy i odbiory robót wykonywanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej) i innych ww. obiektach;

Referat Oznakowania:

 • zatwierdzanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu lub ograniczanie ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia oraz wyznaczenie objazdów;
 • wydawanie zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
 • uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywanie pod względem organizacji ruchu zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz realizacja projektów nowej organizacji ruchu w tym zakresie;
 • sporządzanie planów tymczasowej organizacji ruchu;
 • nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
 • współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących tymczasowej organizacji ruchu;
 • prowadzenie prac Komisji ds. Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Kierownik Działu Dróg: mgr inż. Bogusław Moniuszko
tel. 58 761 2001, pok. 406

<- Powrót