Dział Finansowo-Księgowy
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

Dział Finansowo – Księgowy

Adres biura: ul. Białostocka 3, 81-310 Gdynia

 

Główny Księgowy - Malwina Iwasieczko

pokój nr 107

tel. 58 764 40 20

Z-ca Gł. Księgowego - Katarzyna Tarwid

pokój nr 107

tel. 58 764 40 20

 

Dział Finansowo-Księgowy składa się z trzech referatów:

 • Referatu Wydatków
 • Referatu Dochodów
 • Referatu Windykacji

Do zakresu działania Referatu Wydatków w szczególności należy:

 • sporządzanie i kontrola planów finansowych (według klasyfikacji budżetowej),
 • bieżąca obsługa finansowa ZDiZ zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych,
 • ewidencja księgowa wszystkich zdarzeń gospodarczych, których stroną jest ZDiZ, zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami szczegółowymi,
 • bieżąca kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) z zakresu wydatków budżetowych i sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie bilansu wraz z załącznikami,
 • sporządzanie półrocznych i rocznych analiz wykonania budżetu,
 • naliczanie płac dla pracowników ZDIZ,
 • ewidencja księgowa majątku rzeczowego jednostki,
 • rozliczanie inwentaryzacji, ewidencja i weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych,
 • powadzenie generalnego rejestru umów i przechowywanie oryginałów umów realizowanych przez jednostkę,
 • ewidencja księgowa sum depozytowych (wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów), wpłacanych do ZDIZ.

Do zakresu działania Referatu Dochodów w szczególności należy:

 • sporządzanie i kontrola planów dochodów budżetowych oraz terminowe rozliczanie zrealizowanych wpływów,
 • ewidencja księgowa wszystkich zdarzeń gospodarczych w zakresie dochodów, których stroną jest ZDiZ zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami szczegółowymi,
 • bieżąca kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych w zakresie dochodów,
 • windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych w części dotyczącej opłat za: zajęcia pasa drogowego, zajęcia pasa drogowego w związku z awarią, umieszczanie pojazdów w pasie drogi, oraz kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wynikających z Ustawy o drogach publicznych,
 • wystawianie dokumentów księgowych typu: faktury, rachunki, noty,
 • prowadzenie obsługi gotówkowej jednostki,
 • nadzór nad gospodarką kasową i należytym zabezpieczeniem gotówki,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu dochodów budżetowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych),
 • sporządzanie półrocznych i rocznych analiz wykonania budżetu.

Do zakresu działania Referatu Windykacji należy:

 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności windykacyjnych zgodnie z Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.
<- Powrót