Wody opadowe

Obowiązujące Prawo Budowlane (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Należy w obrębie swojej nieruchomości zapewnić zagospodarowanie wody deszczowej. Odpływ wód opadowych i roztopowych a także mas śniegu z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne (podstawa prawna: § 28, 29 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości. Wyklucza się nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia ponadnormatywnych opadów, zwiększają one ryzyko przeciążenia, uszkodzenia sieci lub wystąpienia lokalnych podtopień.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu