Deklaracja dostępności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżętowa Gminy Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W formularzu kontaktowym brakuje instrukcji kolorów „Pole oznaczone na czerwono zawiera błędne informacje”.
 • Po wybraniu hiperłącza z przekierowaniem do innej strony, brakuje komunikatu informującego. Wybrana strona otwiera się w tej samej karcie przeglądarki.
 • Przy plikach do pobrania, brakuje informacji o formacie oraz wielkości.

Wyłączenia

Niezgodności zostaną uzupełnione przy kolejnej aktualizacji strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Główny specjalista ds. kontaktu z mediami.
 • E-mail: internet@zdiz.gdynia.pl
 • Telefon: 58 761 20 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 • Adres: 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
 • E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 • Telefon: 58 761 20 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek głównej siedziby ZDiZ przy ulicy 10 Lutego 24:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

– wejście zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;

– możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Straży Miejskiej;

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

– korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,

– schody są dostępne i szerokie, pierwszy i ostatni stopień w ciągu jest wyklejony taśmą kontrastującą,

– 2 windy są dostępne dla osób poruszających się na wózku, 1 winda posiada funkcję informacji głosowej;

 1. Opis dostosowań:

– wszelkich informacji udziela pracownik portierni;

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

– naprzeciwko budynku znajdują się dwa bezpłatne miejsca postojowe, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

– do budynku można swobodnie wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

– Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl.

 1. Toaleta:

– na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku

Budynek siedziby Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Wendy 15 (biurowiec MAG Centrum):

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

– wejście z prawej strony budynku biurowego MAG B. Wejście zapewnia swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się;

– wejście bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;

– możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Biura Obsługi Klienta.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

– pomieszczenie Biura jest dostępne na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku

 1. Opis dostosowań:

– wszelkich informacji udziela pracownik Biura Obsługi Klienta.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

– przed budynkiem znajduje się jedno bezpłatne miejsce parkingowe, które jest dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

– dwa bezpłatne miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością znajdują się: 1) ok. 50 m od wejścia do budynku, wzdłuż ulicy oraz 2) na parkingu przy ulicy Wendy, ok. 80 m od wejścia do Biura  

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

– do budynku można swobodnie wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

– Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl.

 1. Toaleta:

– toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w głównej części budynku biurowego MAG A, na „półpiętrze” (wysoki parter). Dojście do toalety przez wejście główne od strony ulicy Wendy; podjazd z chodnika. Przy wejściu na parterze znajduje się portiernia oraz bramki kontroli dostępu. Skorzystaj z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku.