Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury

 • Utrzymanie, przebudowa i budowa terenów zieleni miejskiej;
 • Utrzymanie drzewostanu miejskiego;
 • Wyposażanie terenów zieleni w elementy małej architektury – ławki, donice;
 • Współpraca z Wydziałem Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta w zakresie polityki miasta dotyczącej ochrony i kształtowania zieleni miejskiej;
 • Współpraca z Radami Dzielnic, Strażą Miejską, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i innymi jednostkami Urzędu Miasta Gdyni w zakresie działania Referatu;
 • Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie estetyzacji miasta;
 • Opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni i małej architektury;
 • Udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne;
 • Budowa i utrzymanie placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych znajdujących się w utrymaniu ZDiZ;
 • Budowa i utrzymanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym tablic z nazwami ulic, placów i skwerów;
 • Utrzymanie szaletów miejskich będących w utrzymaniu ZDiZ;
 • Utrzymanie studni publicznych i poidełek;
 • Utrzymanie i bieżąca konserwacja mola w Orłowie;
 • Utrzymanie i remonty pomników,
 • Utrzymanie masztów flagowych oraz flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, uroczystości i imprez miejskich w przestrzeni publicznej.
 • Utrzymanie, przebudowa i budowa terenów zieleni miejskiej;
 • Utrzymanie drzewostanu miejskiego;
 • Wyposażanie terenów zieleni w elementy małej architektury – ławki, donice;
 • Współpraca z Wydziałem Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta w zakresie polityki miasta dotyczącej ochrony i kształtowania zieleni miejskiej;
 • Współpraca z Radami Dzielnic, Strażą Miejską, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i innymi jednostkami Urzędu Miasta Gdyni w zakresie działania Referatu;
 • Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie estetyzacji miasta;
 • Budowa i utrzymanie placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych znajdujących się w zarządzie ZDiZ;
 • Budowa i utrzymanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej;
 • Eksploatacja szaletów publicznych;
 • Utrzymanie studni publicznych i poidełek;
 • Utrzymanie i bieżąca konserwacja mola w Orłowie;
 • Bieżące utrzymanie i remonty pomników, masztów flagowych oraz flagowanie miasta.