Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby fizycznej, od której ZDiZ uzyska takie dane.
 

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [1] , wobec możliwości uzyskania od Pani/Pana, celem ich przetwarzania, danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.  Administratorem danych osobowych [ADO] będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, 81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
2. Kontakt do inspektora ochrony danych [IOD]: tel. 58 761 20 00, email: iod@zdiz.gdynia.pl
3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, niezbędności do ochrony żywotnych
interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO. Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną zostanieuściślony i zakomunikowany Pani/Panu bezpośrednio po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane
w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym organom władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania
danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Równocześnie ADO informuje iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO
w Gdyni (art. 15 RODO);
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym” chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ADO, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez ADO, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody lub umowy (art. 20 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L. 2016.119.1