O nas

Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. (z późn. zmianami). ZDiZ rozpoczął działalność 1 czerwca 2007 r., wykonując zadania wcześniej realizowane przez Wydział Dróg oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, a w kolejnych latach przejmując także całość zadań Wydziału Inżynierii Ruchu i Biura Planowania Transportu Urzędu Miasta Gdyni.

Do podstawowych zadań ZDiZ należy zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, których zarządcą jest Prezydent Miasta lub Gmina Miasta Gdyni, zarządzanie miejskimi terenami zieleni, drzewostanem i kanalizacją deszczową, oczyszczanie miasta oraz oświetlenie miejskich ulic i placów.

Szczegółowe zadania ZDiZ określone są w Statucie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także podane są na stronie Sprawy do załatwienia

 
 

Najważniejsze telefony do ZDiZ:

sekretariat58 761 2000, 58 761 2001, fax 58 662 2841
utrzymanie i remonty dróg58 761 2021, 58 761 2022
utrzymanie systemu odwodnienia miasta58 161 2089, 58 761 2027, 58 761 2028, 58 761 2044, 58 761 2051
utrzymanie oświetlenia ulic i placów58 761 2033
oznakowanie dróg58 761 2045
sygnalizacja – awarie58 761 2034
sygnalizacja – bieżące warunki ruchu58 762 2600
uzgodnienia dokumentacji, wjazdów oraz obsługi komunikacyjnej58 761 2059
oczyszczanie miasta (odśnieżanie)58 761 2071
utrzymanie zieleni58 761 2081
zajęcie pasa drogowego58 764 4040 – przy ul. Białostockiej 3
biuro Strefy Płatnego Parkowania (SPP)58 764 4000 – przy ul. Białostockiej 3
Jednocześnie informujemy, że korespondencję kierowaną do biura SPP oraz Referatu Zajęć Pasa Drogowego można składać bezpośrednio w siedzibie przy ul. Białostockiej 3.
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Sekretariat jest czynny w godzinach od 730 do 1600.
 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania z siedzibą przy ul. Białostockiej 3 przyjmuje interesantów w pon. 1000 – 1800, od wtorku do piątku 0800 – 1600.

Szczegóły dotyczące Strefy Płatnego Parkowania znajdują się pod adresem www.sppgdynia.pl

 
Close Menu