O nas

Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. (z późn. zmianami). ZDiZ rozpoczął działalność 1 czerwca 2007 r., wykonując zadania wcześniej realizowane przez Wydział Dróg oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, a w kolejnych latach przejmując także całość zadań Wydziału Inżynierii Ruchu i Biura Planowania Transportu Urzędu Miasta Gdyni.

Do podstawowych zadań ZDiZ należy zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, których zarządcą jest Prezydent Miasta lub Gmina Miasta Gdyni, zarządzanie miejskimi terenami zieleni, drzewostanem i kanalizacją deszczową, oczyszczanie miasta oraz oświetlenie miejskich ulic i placów.

Szczegółowe zadania ZDiZ określone są w Statucie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także podane są na stronie Sprawy do załatwienia.