Dział Finansowo – Księgowy

Adres biura: ul. Białostocka 3, 81-310 Gdynia

Główny Księgowy – Tomasz Osik

pokój nr 107

tel. 58 764 40 20

Z-ca Gł. Księgowego – Bartosz Domański

pokój nr 107

tel. 58 764 40 20

Dział Finansowo-Księgowy składa się z trzech referatów:

 • Referatu Dochodów
 • Referatu Wydatków
 • Referatu Windykacji

Do zakresu działania Referatu Dochodów w szczególności należy:

 • prowadzenie projektów planów finansowych;
 • prowadzenie rachunkowości w ramach dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów planów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa płatnego parkowania (w tym sprzedaż abonamentów, kart elektronicznych, przyjmowanie opłat dodatkowych, itp.).

Do zakresu działania Referatu Wydatków w szczególności należy:

 • prowadzenie rachunkowości ZDiZ zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie projektów planów finansowych;
 • kontrola i analiza gospodarki finansowej ZDiZ;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa Zarządu Dróg i Zieleni (w tym przyjmowanie opłat za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, itp.).

Do zakresu działania Referatu Windykacji należy:

 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności windykacyjnych zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdów samochodowych na płatnych miejscach postojowych oraz innych należności na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni;
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi w celu jednolitego załatwiania spraw, wniosków i zarzutów składanych w procesie windykacji, w szczególności z Samodzielnym Referatem Płatnego Parkowania w sprawie windykacji opłat dodatkowych.
Close Menu