Dział Finansowo – Księgowy

Adres biura: ul.10 Lutego 24 / ul. Tadeusza Wendy 15

Główny Księgowy – Katarzyna Szafarz-Gabor

pokój 301

tel. 58 761 20 71

Z-ca Gł. Księgowego – Wiesława Drewczyńska

pokój 301

tel. 58 761 20 72

Dział Finansowo-Księgowy składa się z trzech referatów:

 • Referatu Dochodów
 • Referatu Wydatków
 • Referatu Windykacji

Do zakresu działania Referatu Dochodów w szczególności należy:

 • prowadzenie rachunkowości ZDiZ w zakresie dochodów obejmujących płatne parkowanie;
 • opracowywanie projektów planów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów i należności;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa i bankowa płatnego parkowania, w tym sprzedaż abonamentów, przyjmowanie opłat dodatkowych, itp.

Do zakresu działania Referatu Wydatków w szczególności należy:

 • prowadzenie rachunkowości ZDiZ w pełnym zakresie;
 • opracowywanie projektów planów finansowych;
 • kontrola i analiza gospodarki finansowej ZDiZ;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków i zobowiązań oraz dochodów i należności;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa bankowa dochodów, w tym przyjmowanie opłat za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, itp.;
 • obsługa bankowa depozytów, gwarancji umownych.

Do zakresu działania Referatu Windykacji należy:

 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności windykacyjnych zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdów samochodowych na płatnych miejscach postojowych oraz innych należności na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni;
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi w celu jednolitego załatwiania spraw, wniosków i zarzutów składanych w procesie windykacji, w szczególności z Działem Płatnego Parkowania w sprawie windykacji opłat dodatkowych.