W skład Działu Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LIZUD) wchodzą:

  • Referat Planowania i Standaryzacji

– planowanie procesu utrzymania czystości układu drogowego miasta, w tym utrzymania letniego i zimowego jezdni;
– przygotowywanie założeń zakresu i poziomów standaryzacji letniego i zimowego
utrzymania dróg;
– przygotowywanie, zlecanie i nadzór nad utrzymaniem czystości jezdni dróg
realizowanym przez firmy zewnętrzne;
– przygotowywanie, zlecanie i nadzór nad utrzymaniem czystości na administrowanym terenie miasta realizowanym przez firmy zewnętrzne, w tym utrzymanie zimowe i letnie dróg rowerowych, chodników i innych ciągów pieszych, oczyszczanie ręczne,
– eksploatacja koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, usuwanie odpadów niebezpiecznych, usuwanie padłych zwierząt;
– przygotowywanie, zlecanie i nadzór nad usuwaniem graffiti z powierzchni obiektów oraz ich zabezpieczaniem powłokami antygraffiti;
– prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zwrotu poniesionych przez Gminę
kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie kolizji drogowych;
– planowanie budżetu na potrzeby LIZUD oraz kontraktowanie dostaw usług, w tym
zlecanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
– monitoring procesu i analiza efektów pracy LIZUD pod względem skuteczności,
osiągania w realizacji przyjętych założeń i standardów oraz pod kątem finansowym;

  • Referat Techniczny

– realizacja procesu utrzymania letniego i zimowego jezdni głównego układu
komunikacyjnego;
– prowadzenie w gotowości technicznej oraz wymaganym porządku baz LIZUD na terenie miasta wraz z zapewnieniem ciągłości dostaw materiałowych (w szczególności środków chemicznych) i innych środków technicznych;
– utrzymywanie parku maszynowego, w szczególności pojazdów i urządzeń LIZUD
w wymaganym porządku, czystości i gotowości technicznej;
– współpraca z zewnętrznymi serwisami technicznymi zakontraktowanymi dla potrzeb właściwego utrzymania urządzeń LIZUD;
– prowadzenie dyspozytorni na potrzeby procesu LIZUD wraz z gotowością i sprawnością organizacyjno-techniczną systemu informatycznego i łączności;
– koordynacja współpracy z kierowcami – operatorami sprzętu LIZUD doraźnie
uczestniczącymi w działaniach ZDiZ, w zakresie zapewnienia ich gotowości do obsługi procesu LIZUD według ustalonego harmonogramu;
– utrzymanie i nadzór nad placami i miejscami składowania materiałów wykorzystywanych przez ZDiZ do prac utrzymaniowych i remontowych infrastruktury miejskiej;
– interwencyjne usuwanie drobnych uszkodzeń nawierzchni dróg, poboczy i chodników, usterek w oznakowaniu – stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia,
– zabezpieczanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

Siedziba Działu znajduje się w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33.