• Przeprowadzanie kontroli stanu oraz przyjmowanie uwag i zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania i awarii miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  • Eksploatacja, konserwacja oraz prowadzenie prac awaryjno-naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  • Prowadzenie spraw związanych z przeglądami przedodbiorowymi oraz odbiorami robót wykonywanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i innych obiektach realizowanych przez instytucje gminne i inwestorów zewnętrznych,
  • Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy rowów odwadniających i innych obiektów służących odwodnieniu dróg i terenów znajdujących się w zarządzie ZDiZ, utrzymanie zbiorników retencyjnych (przeciwpowodziowych) zlokalizowanych na gruntach gminnych oraz stawów i fontann,
  • Tworzenie planów  i zgłaszanie Prezydentowi Miasta Gdyni potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie prowadzonej działalności.
  • Planowanie, zlecanie i nadzorowanie budowy, przebudowy i remontu sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
  • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  • Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (wykonującym prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa) w kwestii  utrzymania cieków naturalnych (rzek, potoków),
  • Prowadzenie spraw dotyczących opłat wprowadzonych ustawą Prawo Wodne:

  a) za usługi wodne (tj. opłat stałych i zmiennych naliczanych Gminie Miasta Gdyni przez Wody Polskie),

  b) za zmniejszenie retencji terenowej (naliczanie opłat wraz z rozpatrywaniem ewentualnej reklamacji podmiotu obowiązanego do ich wniesienia, wydawanie decyzji) na podstawie art.272 ust. 22, art. 273 ust.2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ust. 22 i ust. 24 ww. ustawy.