• wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanym;
  • oddawanie pasa drogowego dróg publicznych w najem, dzierżawę lub użyczenie zgodnie z art. 22 ust. 2, ust. 2 a i ust. 2 c ustawy o drogach publicznych;
  • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
  • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;
  • prowadzenie rejestru pojazdów Gdyńskiego Transportu Osób z Niepełnosprawnością uprawnionych do poruszania się buspasami;
  • prowadzenie rejestru i wydawanie identyfikatorów na wjazd do stref ograniczonego ruchu;
  • wprowadzanie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu i wyznaczanie objazdów – w nagłym przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych;

 W czwartki Sam. Ref. Zajęć Pasa Drogowego nie przyjmuje i nie obsługuje interesantów.