• prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia, dla których zarządcą z mocy ustawy jest Prezydent Miasta, w tym sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  • prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących tych dróg,
  • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy,
  • ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych,
  • wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
  • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych.